بنر ویــژه

فلز شما چيست

فلز شما چيست ؟

متولدين فروردين : آهن
فلز زندگي متولدين فروردين آهن است که 9 برابر ديگران به آنها قدرت مي دهد و شانس و موفقيت آنها را در زندگي نه برابر مي کند . انرژي و اشتياق رواني انها مي تواند همچون مشعل فروزاني ٬ راه را براي دستيابي به آرمان هاي بزرگي که در سر مي پرورانند روشن نمايد. .متولدين فروردين کمتر به دنبال اندوختن ثروت هستند.ولي اگر شروع به مال اندوزي کنند با چنان سرعتي پيش مي روند که وقت نمي کنند بايستند و پول ها را بشمرند. در زمينه پول ٬ زمان و حتي لباس خود بسيار دست و دلبازانه عمل مي کنند . آنها اعتقاد دارند که وقتي به ديگران کمک مي کنند نه فقط خرسند مي شوند بلکه اين عمل آنها باعث مي شود که ديگران هم متقابلا کاري براي آنها انجام دهند.
متولدين ارديبهشت : مس
فلز ماه ارديبهشت مس است که رساناي برق و گرماست و بعد از گذشت سالها همچنان درخشان باقي مي ماند. در زندگي خانوادگي حاکم ورئيس است و هيچکس جرات ندارد آرامش او را بر هم زند. او مانند زمان صبور است و مانند جنگل عميق ٬ واز چنان قدرتي برخوردار است که قادر است کوه را جابجا کند ولي آدمي لجوج و يکدنده است. اين افراد معمولا از چيزهاي کوچک خوششان نمي آيد واز همين رو دلبستگي خاصي به عشق پايدار و ثروت دارند.
متولدين خرداد : جيوه
فلز سرد جيوه در متولدين خرداد تمايلات دوگانه اي را به وجود مي آورد مگر آنکه خودش جلوي آين کارها را بگيرد و به نداي قلب خود گوش کند. هنگامي که عميقا به دنبال علت بي حوصلگي متولد خرداد بگرديد در مي يابيد که او هميشه در پي هدفي است ولي مشکل اساسي او اين است که هدف را نمي شناسد . متولد خرداد از تخيل بسيار قدرتمندي برخوردار است و به همين خاطر اهداف زيادي را در سر مي پروراند. ذهن متولدين خرداد هميشه به کاري مشغول است و به همين دليل بيش از ديگران به استراحت نياز دارد . آنها با آنکه نسبت به بي خوابي حساس هستند ولي هيچگاه به اندازه کافي نمي خوابند.
متولدين تير: نقره
فلزوجودي متولدين تير ٬ نقره است که عليرغم تشابه با ساير فلزات از خصوصيات ويژه گرانبهايي برخوردار است. آنها قلب مهرباني دارند و نياز ديگران را به خوبي حس مي کنند و به آن اهميت مي دهند و مي خواهند به ديگران کمک کنند ٬ اما در ابتدا منمتظر مي شوند تا ببيند کسي ديگري پيدا مي شود که پيش قدم شود چون دوست ندارد پول و وقت خود را صرف چيزي کنند که نيازي به آن نيست. اما اگر دريابد که کس ديگري آستين خود را بالا نزده است آنگاه در آخرين لحظه دست به کار مي شود . او مي گذارد که دو بار زير آب فرو رويد ٬ ولي بار سوم شما را نجات مي دهد . او خيلي رئوف است و نمي گذارد غرق شويد.
متولدين مرداد: طلا
متولد مرداد در دوستي بسيار وفادار است و درموقع دشمني آدم منصف و قدرتمندي است . او چه ساکت باشد ٬ چه خودنما ٬ فردي خلاق ٬ مبتکر و قدرتمند است . چون او از طلاي خالص است به همين دليل ما ٬ گاهي خودخواهي ٬ تکبرو تنبلي او را ناديده مي گيريم .متولدين مرداد در مورد پول هيچگونه احتياطي به خرج نمي دهند ٬ بسيار ولخرج هستند و حتي اگر پول زيادي نداشته باشند شيک مي پوشند و زندگي شان لوکس است و براي تفريح و سرگرمي خود زياد خرج مي کنند. اگر کسي از آنها پول بخواهد به او مي دهند و اگر نداشته باشند از ديگري قرض مي کنند و به او مي دهند.
متولدين شهريور: جيوه
اگر درجه حرارت محيط مناسب باشد ٬ متولدين شهريور عليرغم اينکه ظاهرا ترکيبي از فولاد و يخ به نظر مي رسند ٬ در اثر عواطف اطرافيان ذوب خواهند شد . آنها بدون ترديد انسانهايي صادق و قابل اعتمادي هستند ولي زماني که نخواهند به جايي بروند و يا کار خاصي را انجام دهند ٬ به راحتي مي توانند خود را به مريضي بزنند. . متولدين شهريور از عکسهاي خود ايراد مي گيرند و در مورد سر و وضع خود وسواس شديدي دارند ٬ هميشه سر و وضعي مرتب و پاکيزه دارند .
متولدين مهر : مس
متولدين مهر سودمندي فلز مس را که فلز هم آهنگي آنهاست بازتب مي دهند. از هر گونه بي ادبي و بي نزاکتي تنفر دارند ولي با وجود اين اگر تابلويي روي ديوار خانه تان کج باشد ًنرا صاف مي کنند و اگر صداي تلويزيون تان زياد باشد آن را کم مي کنند . آنها عاشق مردم هستند ولي از اجتماعات بزرگ بدشان مي ايد.مانند کبوتران صلح دائم اين طرف و آنطرف مي روند.و به ميانجيگري مي پردازند و صلح و صفا برقرار مي کنند.انسانهايي بامحبت و دلپذير هستند ولي گاهي اوقات بداخلاق واخمو مي شوندو از دستور دادن به ديگران خوششان مي آيد.
متولدين آبان: آهن
در بين متولدين آبان آدم عصبي و بي قرارخيلي کم ديده مي شود و اين در اثر فلز دروني شخصيت آنهاست ٬ با وجود اين آنها خيلي رقيق القلب بوده و نسبت به افراد ناتوان و درمانده خيلي دلسوز هستند. متولدين آبان هرگز هديه يا محبت کسي را فراموش نمي کنند و فورا در جستجوي جبران آن برمي ايند.از طرف ديگر ظلم و بي عدالتي را نيز فراموش نمي کنند. به خانواده و روابط خانوادگي اهميت زيادي مي دهند
متولدين آذر : قلع
در ميان متولدين آذر به ندرت مي توان کسي را پيدا کرد که شوخ طبع و بذله گو باشد و همين تعداداندک نيز که در گفتن لطيفه چنان خام هستندکه هيچ کس به آنها نمي خندد. اگر چه متولدين آذر حافظه اي بسيار قوي دارند ولي گاهي فراموش مي کنند که کت خود را کجا گذاشته اند آنها هرگز نمي توانند دروغگوي ماهري باشند . متولدين آذر ٬ چه کم رو چه پررو ٬ ر زمينه عشق هميشه آماده اند که شانس خود را امتحان کنند و خود را به آب و آتش بزنند.
متولدين دي : سرب
اگر چه فلز دروني متولد دي او را به فردي بسيار محکم تبديل ساخته است اما او فردي خجالتي است که روحيه اي لطيف و حساس دارد.. آنها خواستار پيروزي و موفقيت هستند و به سنتها و آداب و رسوم احترام مي گذارند. در شخصيت متولد دي هميشه اندکي افسردگي و غم همراه با جديت وجود دارد. اما هيچ يک از اين دو خصوصيت باعث نمي شود که اواز انضباط جدي دست بر دارد . متولد دي به حدي لايق و کارآمد است که به راحتي مي توانيد زمام امور را به دستش بسپاريد.
متولدين بهمن: اورانيوم
فلز دروني متولدين بهمن يک فلز حقيقي نيست و يک ماده راديواکتيو است که فقط در ترکيبات يافت مي شود . اورانيوم مي تواند موجب انفجارات عظيم و زنجيره اي گردداز همين رو تلاش براي محدود کردن آنها و مجبورساختن شان به انجام کاري مثل کوشش براي به دام انداختن طوفان زمستاني در يک بطري است . متولدين بهمن عقيده خود را خيلي رک و بي پرده به زبان مي آورد ولي هرگز سعي نمي کند عقيده اش را به شما تحميل کند. يک بهمني براي احساس امنيت دور و اطراف خود را شلوغ مي کند و دوستان زيادي دارد ولي گاهي اوقات به يکباره در پيله تنهايي خود فرو مي رود و دلش مي خواهد تنها باشد.
متولدين اسفند: قلع
فلز متولد اسفند ٬ آهن ٬ جيوه ٬ طلا و يا سرب نيست بلکه آلياژي از فلزهاست که نشانگر غير واقعي و توهم آميز بودن اين افراد است. آنها قوي تر از آن هستند که مي پنداريد و عاقل تر ازآن که مي شناسيد ولي تا زماني که خودشان راز وجود شان را کشف نکنند ٬ راز آنها همواره پوشيده و مخفي باقي خواهد ماند. يک متولد اسفندتمايل چنداني به آرزوهاي دنيوي ندارد٬ همچنين براي مقام ٬ قدرت و يا رهبري ارزشي قائل نيست و ثروت و مال دنيا براي او جذابيتي ندارد. او به آينده هيچ اشتياقي ندارد و نسبت به آن بي خيال است. در مورد گذشته نيز دانشي شهودي دارد و در مورد امروز شکيبا و مقاوم است

××××××××××××××××××××××××××××

اس ام اس ها و جوكهاي بامزه :

زندگي مثل امتحان املا ميمونه.هي مينويسيم و پاکش ميکنيم اما غافل از اينکه يه روز ميگن برگا بالا)

وقتي تو پيروز ميشي من با غرور به همه ميگم هي او دوست منه وقتي ميبازي کنارت ميشينم و ميگم هي من دوست توام

دريا باش که اگر کسي سنگي به سويت پرتب کرد سنگ غرق شود نه آنکه تو متلاطم شوي. (

- براي ديدن نور به خورشيد نگاه کن،براي ديدن عشق به ماه نگاه کن،براي ديدن زيبايي به طبيعت نگاه کن،براي ديدن اميد به آينده نگاه کن.

يه كچله ميره آرايشگاه همه ميخندن , ميگه:زهرمار اومدم آب بخورم

يه دفعه دو تا هزار پا همديگر رو بغل ميکنن ميشن زيپ

يه يارو داشته ماهي ميگرفته بهش ميگن اينجا ماهي گرفتن ممنوعه!ميگه:تابلو كه نزدين!طرف ميگه نزديم كه نزديم از روي اكواريوم بيا پايين

وقتي به چهره تو مينگرم ،به شوخ طبعي خدا پي ميبرم!

صبح که از خواب پا ميشي 2 کار انجام بده خدا رو شکر کن که زنده اي برو حمام چون بقيه هم ميخوان زنده باشن و زندگي کننمشــخــصــات آگــهــی

نــام : جوک
ایمــیل :
تلفن :
موقعیت : تهران
آدرس :
قیمت :
ثبت آگهی :  دوشنبه 30 شهریور 1394
انقضای آگهی :  سه شنبه 04 شهریور 1399
بروز رساني :  دوشنبه 30 شهریور 1394
بازدید :


ارسـال پیغـام برای آگهی دهنده
تماس بـا: جوک
در مـورد: فلز شما چيست
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به موبایل
ارسال به ایمیل
ارسال به صندوق پیامها
ارسال به یاهو مسنجر
کد امنیتی :

تماس با آگهی دهنده : در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده مرتبط تماس بگيريد.آدرس ايميل و معمولا تلفن آگهي دهنده در ذيل آگهي موجود است، كه مي‌تواند پل ارتباطي شما با آگهي مورد نظرتان باشد. همچنین از طریق فرم ارسال پیغام در زیر عکس آگهی میتوانید پیغام خود را برای آگهی دهنده ارسال کنید. همانطور كه شما براي خريد يك خانه يا اتومبيل كه در روزنامه آگهي شده است، با دفتر روزنامه تماس نمي‌گيريد، ما نيز از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها و يا سوالات حرفه و تخصص مربوطه معذوريم.پس لطفا با مدیریت سایت تماس نگیرید.


اعتبار آگهی دهنده : بر طبق قوانین سایت درج هر گونه آگهي در سايت به معناي به رسميت شناختن فعاليت ، خدمات وضمانت و هر موضوع ديگر درج شده در آگهي از طرف سايت ما نمي باشد. بنابراين قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه، در كسب اطمينان و اعتماد از آگهي دهنده دقت لازم را مبذول داريد.سایت ما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نمی پذیرد.گزارش تخلف و حذف آگهی : در صورتی که آگهی شما تاریخ گذشته باشد یا اطلاعات تماس آگهی برای شما مزاحمتی ایجاد کرده باشد و تمایل به حذف آگهی داشتید میتوانید ابتدا از طریق منوی کاربر وارد سایت شده و در بخش کاربری آگهی را حذف کنید و یا بر روی کلید گزارش تخلف و حذف آگهی در زیر شرح آگهی کلیک کنید و در صفحه مربوطه شماره آگهی و درخواست خود را ارسال کنید ما بلافاصله پس از بررسی در صورتی که این آگهی مربوط به شما باشد آن را حذف خواهیم کرد.


تازه های این بخش
1399.02.20تهرانفروش باد کنک هليمي تايلندي1
فروش انواع بادکنک هاي هليمي تک رنگ ؛ نقش دار ؛ خالدار؛ چراغدار ؛ بادکنک چراغ دار ؛ استوفر ؛ انواع فويلي BABY؛ BOY ؛ کالسکه ؛ فويلي سيبيل ؛ ...
1398.11.14اصفهانبازي آنلاين
بازي با برنامه نويسي HTML5 از پيشرفته ترين طراحي بازي هاي امروزي ميباشد بازي آنلاين همان HTML5يک بازي ويديويي است که عمدتا از طريق اينترنت ...
1398.02.29کردستانپلي استيشن هاي اقساطي 08733285749
فروش اقساطي پلي استيشن با چک کارمندي - چک آزاد- گواهي کسر از حقوق تعداد اقساط 1 الي 10 ماه- سودماهيانه 2 درصد - پيش پرداخت 20 درصد قيمت نقد ...
1395.05.03تهران3 مطالب و SMS جالب و خنده دار , بامزه , اس ام اس بانمک
نمک شناس!!! او دزدى ماهر بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشكيل داده بودند. روزى باهم نشسته بودند و گپ مى زدند. در حين صحبتهاشان ...
1394.06.30تهرانامروز دوتا مطلب داريم قشنگه بخونيد و ببينيد
امروز دوتا مطلب داريم قشنگه بخونيد و ببينيد 1- مردم ملل مختلف اوقات خود را چگونه ميگذراند؟ پس از ساعتها تحقيق ، برنامه روزانه ملتهاي ...
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     آخرکلیه حقوق معنوی و حقوقی سایت متعلق به "بازارها " می باشد
Powered by IranWebShop Advertising-[10.5] Persian   |  Copyright ©2020, www.IranWebShop.com Enterprises Ltd.