Error in progress
قانونهاي برايان تريسي , و جوكهاي بامزه
 
 
 
بنر ویــژه

قانونهاي برايان تريسي , و جوكهاي بامزه

ميگن خدا ابر رو به گريه در مي آره که گلها بخندند پس يادت نره هر وقت بارون اومد بخندي

هميشه تصور کن که تو يه دنياي شيشه اي زندگي مي کني پس هيچوقت به طرف کسي سنگ پرتاب نکن چون اول دنياي خودت را ميشکني

باران باش که در باريدنش علف هرز و گل سرخ از برايش به يک معناست


اگه يکروز پروانه مزاحمت شد ناراحت نشو چون من آدرس بهترين گل دنيا رو بهش دادم .

تو يه دهاتي هنوزکيوي نديده بودن اونو ميبرن پيشه کدخداي ده ميپرسن اين چيه؟ او يكم ميره تو نخ كيويه، بعد ميگه: خوب تخم مرغيش، كه تخم مرغه! ولي من نمي‌فهمم چرا موكتش كردن؟!!

توي بيابون يه نفر گيرمي افته . خيلي تشنش بود. دنبال آب ميگشت،خلاصه ديگه داشت ميمرد . آخرسرآب پيدا ميکنه. آب رو ميزنه به موهاش بعد ميگه:واي !!!مدل موهام داشت خراب ميشدهاااا


ماهي به آب گفت : تو نميتوني اشكاي منو ببيني , چون من توي آبم... آب جواب داد اما من ميتونم اشكاي تو رو احساس كنم چون تو توي قلب مني


آقاي خسيس تصميم مي‌گيره براي مسافرت با زن و بچه‌اش بره جزيره قشم. بچه‌اش وسط راه ميگه: بابا چرا ما مثل همه با کشتي سفر نمي‌کنيم؟ آقاهه ميگه: ساکت شو بچه، شنا تو بکون تا زود برسيم!

قانونهاي برايان تريسي

قانون علت و معلول - هر چيز به دليلي رخ مي دهد . براي هر علتي معلولي هست ، و براي هر معلولي ، علت يا علت هاي بخصوصي وجود دارد ، چه از آنها اطلاع داشته باشيد چه نداشته باشيد . چيزي به اسم اتفاق وجود ندارد.
در زندگي هر کاري را بخواهيد مي توانيد انجام دهيد به شرط آنکه : يک : تصميم بگيريد که دقيقا چه مي خواهيد دو - همان کاري را بکنيد که کساني که در اين راه موفق شده اند انجام داده اند
قانون ذهن - همه علت و معلول ها ذهني هستند . افکار شما تبديل به واقعيت مي شوند . افکار شما آفريننده اند . شما تبديل به همان چيزي مي شويد که درباره آن بيشتر فکر مي کنيد. هميشه درباره چيزهايي فکر کنيد که واقعا طالب آن هستيد و از فکر کردن درباره چيزهايي که خواستار آن نيستيد اجتناب کنيد
قانون عنيت يافتن ذهنيات - دنياي پيرامون شما تجلي فيزيکي دنياي درون شماست . کار شما در زندگي اين است که زندگي مورد علاقه خود را در درون خلق کنيد . زندگي ايده آل خود را با تمام جزئيات آن مجسم کنيد و اين تصوير ذهني را تا زماني که در دنياي پيرامون شما تحقق پيدا کند حفظ کنيد.
قانون رابطه مستقيم -- زندگي بيروني شما بازتاب زندگي دروني شماست . بين طرز فکر و احساسات دروني شما از يک طرف و عملکرد و تجارب بيروني شما از طرف ديگر رابطه مستقيم وجود دارد روابط اجتماعي ، وضعيت جسماني ، شرايط مالي و موفقيت اجتماعي شما بازتاب دنياي دروني شماست
قانون باور- هر چيزي را که عميقا باور داشته باشيد برايتان به واقعيت بدل مي شود . شما آنچه را مي بينيد باور نمي کنيد بلکه آن چيزي را مي بينيد که قبلا به عنوان يک باور انتخاب کرده ايد . پس بايد :
يک - باورهاي محدود کننده اي را که مانع موفقيت شما هستند شناسايي کنيد دو - آنها را از بين ببريد
قانون ارزش ها - نحوه عملکرد شما هميشه با زير بنايي ترين ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است آنچه براستي ارزش هايي را که واقعا به آن اعتقاد داريد بيان مي کند ادعاهاي شما نيست بلکه گفته ها ، اعمال و انتخاب هاي شما به ويژه در هنگام ناراحتي و عصبانيت است.
قانون انگيزه - هر چه مي گوييد يا انجام مي دهيد از تمايلات دروني ، خواسته ها و غرايز شما سرچشمه مي گيرد اين کا ممکن است بصورت خود آگاه يا ناخودآگاه انجام شود رمز موفقيت دو چيز است يک - تعيين اهداف و برنامه ريزي براي آنها دو - مشخص کردن انگيزه ها

قانون فعاليت ذهن ناخودآگاه -- ذهن ناخودآگاه شما موجب مي شود همه گفته ها و اعمالتان مطابق با الگويي انجام پذيرد که با تصوير ذهني و باورهاي زير بنايي شما همهنگ است. ذهن ناخودآگاه شما بسته به اينکه چگونه آن را برنامه ريزي کنيد مي تواند شما را به پيش ببرد و يا از پيشرفت باز دارد
قانون انتظارات - اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چيزي را داشته باشيد در جهان پيرامونتان امکان وقوع پيدا مي کند.
شما هميشه هماهنگ با انتظارات تان عمل مي کنيد و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافيانتان تاثير مي گذرد
قانون تمرکز - هر چيزي که ذهن خود را به آن مشغول سازيد در زندگي واقعيت پيدا مي کند . هر چيزي که روي آن تمرکز کنيد و مرتبا به آن فکر کنيد در زندگي واقعي شکل مي گيرد و گسترش پيدا مي کند . بنا براين بايد فکر خود را بر چيزهايي متمرکز کنيد که در زندگي واقعا طالب آن هستيد

قانون عادت -- حداقل 95%از کارهايي که انجام مي دهيد از روي عادت است ، خواه عادت هاي مفيد و خواه عادت هاي مضر . شما مي توانيد عادت هايي را که موفقيت تان را تضمين مي کند در خود پرورش دهيد . به اين صورت که تا هنگامي که رفتار مورد نظر به صورت اتو ماتيک و غير ارادي انجام نشوند تمرين و تکرار آگاهانه و مدام آن را ادامه دهيد

قانون جذب - شما مرتبا افکار ، ايده ها و موفقيت هايي را که با افکار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب مي کنيد ، خواه افکار منفي و خواه افکار مثبت. شما مي توانيد بهتر از اين که هستيد باشيد ، ثروتمند تر از اکنون باشيد و توانايي هاي بيشتري داشته باشيد چون مي توانيد افکار غالب خود را تغيير دهيد

قانون انتخاب -- زندگي شما نتيجه انتخاب هاي شما تا اين لحظه است. چون هميشه در انتخاب افکار خود آزاد هستيد ، کنترل کامل زندگي تان و تمامي آنچه برايتان اتفاق مي افتد در دست شماست.

قانون تفکر مثبت - براي موفقيت و شادي در تمام جنبه هاي زندگي تفکر مثبت امري ضروري است. شيوه تفکر شما نشان دهنده ارزش ها ، اعتقادات و انتظارات شماست .

قانون تغيير - تغيير غير قابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تکنولوژي رو به پيشرفت هدايت مي شود با سرعتي غير قابل قياس با گذشته در حال حرکت است. کار شما اين است که استاد تغيير باشيد نه قرباني آن.

قانون کنترل - اين که تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر مي کنيد بستگي به اين دارد که فکر
مي کنيد تا چه حد زندگي تان را تحت کنترل داريد .
سلامتي ، شادي و عملکرد عالي از طريق کنترل کامل افکار ، اعمال و شرايط
پيرامون تان به وجود مي آيد.

قانون مسئوليت - هرجا که هستيد و هر چه که هستيد بخاطر آن است که خودتان اينطور خواسته ايد.
مسئوليت کامل آنچه که هستيد ، آنچه که به دست آورده ايد و آنچه که خواهيد شد
بر عهده خود شماست.

قانون پاداش - عالم در نظم و تعادل کامل به سر مي برد . شما هميشه پاداش کامل اعمالتان را
مي گيري هميشه از همان دست که مي دهيد از همان دست مي گيريد . اگر از عالم بيشتر
دريافت مي کنيد به اين دليل است که بيشتر مي بخشيد.

قانون خدمت - پاداش هايي که در زندگي مي گيريد با ميزان خدمت شما به ديگران رابطه مستقيم
دارد هر چه بيشتر براي بهبود زندگي و سعادت ديگران کار و مطالعه کنيد و توانايي هاي خود را افزايش دهيد ، در عرصه هاي مختلف زندگي خود نيز پيشرفت بيشتري به دست مي آوريد.

قانون تاثير تلاش - همه اميد ها ، روياها ، هدف ها و آرمان هاي شما در گرو سخت کوشي شماست .
هر چه بيشتر تلاش کنيد ، بخت و اقبال بهتري پيدا مي کنيد.
هيچ راه ميان بري وجود ندارد ..

×××××××××××××××××××××××مشــخــصــات آگــهــی

نــام : جوک
ایمــیل :
تلفن :
موقعیت : تهران
آدرس :
قیمت :
ثبت آگهی :  دوشنبه 30 شهریور 1394
انقضای آگهی :  سه شنبه 04 شهریور 1399
بروز رساني :  دوشنبه 30 شهریور 1394
بازدید :


ارسـال پیغـام برای آگهی دهنده
تماس بـا: جوک
در مـورد: قانونهاي برايان تريسي , و جوكهاي بامزه
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به موبایل
ارسال به ایمیل
ارسال به صندوق پیامها
ارسال به یاهو مسنجر
کد امنیتی :

تماس با آگهی دهنده : در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده مرتبط تماس بگيريد.آدرس ايميل و معمولا تلفن آگهي دهنده در ذيل آگهي موجود است، كه مي‌تواند پل ارتباطي شما با آگهي مورد نظرتان باشد. همچنین از طریق فرم ارسال پیغام در زیر عکس آگهی میتوانید پیغام خود را برای آگهی دهنده ارسال کنید. همانطور كه شما براي خريد يك خانه يا اتومبيل كه در روزنامه آگهي شده است، با دفتر روزنامه تماس نمي‌گيريد، ما نيز از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها و يا سوالات حرفه و تخصص مربوطه معذوريم.پس لطفا با مدیریت سایت تماس نگیرید.


اعتبار آگهی دهنده : بر طبق قوانین سایت درج هر گونه آگهي در سايت به معناي به رسميت شناختن فعاليت ، خدمات وضمانت و هر موضوع ديگر درج شده در آگهي از طرف سايت ما نمي باشد. بنابراين قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه، در كسب اطمينان و اعتماد از آگهي دهنده دقت لازم را مبذول داريد.سایت ما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نمی پذیرد.گزارش تخلف و حذف آگهی : در صورتی که آگهی شما تاریخ گذشته باشد یا اطلاعات تماس آگهی برای شما مزاحمتی ایجاد کرده باشد و تمایل به حذف آگهی داشتید میتوانید ابتدا از طریق منوی کاربر وارد سایت شده و در بخش کاربری آگهی را حذف کنید و یا بر روی کلید گزارش تخلف و حذف آگهی در زیر شرح آگهی کلیک کنید و در صفحه مربوطه شماره آگهی و درخواست خود را ارسال کنید ما بلافاصله پس از بررسی در صورتی که این آگهی مربوط به شما باشد آن را حذف خواهیم کرد.


تازه های این بخش
1398.11.14اصفهانبازي آنلاين
بازي با برنامه نويسي HTML5 از پيشرفته ترين طراحي بازي هاي امروزي ميباشد بازي آنلاين همان HTML5يک بازي ويديويي است که عمدتا از طريق اينترنت ...
1398.06.18تهرانفروش باد کنک هليمي تايلندي1
فروش انواع بادکنک هاي هليمي تک رنگ ؛ نقش دار ؛ خالدار؛ چراغدار ؛ بادکنک چراغ دار ؛ استوفر ؛ انواع فويلي BABY؛ BOY ؛ کالسکه ؛ فويلي سيبيل ؛ ...
1398.02.29کردستانپلي استيشن هاي اقساطي 08733285749
فروش اقساطي پلي استيشن با چک کارمندي - چک آزاد- گواهي کسر از حقوق تعداد اقساط 1 الي 10 ماه- سودماهيانه 2 درصد - پيش پرداخت 20 درصد قيمت نقد ...
1395.05.03تهران3 مطالب و SMS جالب و خنده دار , بامزه , اس ام اس بانمک
نمک شناس!!! او دزدى ماهر بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشكيل داده بودند. روزى باهم نشسته بودند و گپ مى زدند. در حين صحبتهاشان ...
1394.06.30تهرانامروز دوتا مطلب داريم قشنگه بخونيد و ببينيد
امروز دوتا مطلب داريم قشنگه بخونيد و ببينيد 1- مردم ملل مختلف اوقات خود را چگونه ميگذراند؟ پس از ساعتها تحقيق ، برنامه روزانه ملتهاي ...
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     آخرکلیه حقوق معنوی و حقوقی سایت متعلق به "بازارها " می باشد
Powered by IranWebShop Advertising-[10.5] Persian   |  Copyright ©2020, www.IranWebShop.com Enterprises Ltd.