Error in progress
راهي براي آرامش بخشيدن و تداوم زندگي
 
 
 
بنر ویــژه

راهي براي آرامش بخشيدن و تداوم زندگي

زن نمي دانست که چه بکند؛ خلق و خوي شوهرش از اين رو به آن رو شده بود قبل از اين مي گفت و مي خنديد، داخل خانه با بچه ها خوش و بش مي کرد اما چه اتفاقي افتاده بود که چند ماهي با کوچکترين مسئله عصباني مي شود و سر ديگران داد و فرياد مي کند؟ آن مرد مهربان و بذله گو الآن به آدمي ترسناک و عصبي مزاج تبديل شده است. زن هر چه که به ذهنش مي رسيد و هر راهي را که مي دانست رفت اما دريغ از اينکه چيزي عوض شود. روزي به ذهنش رسيد به نزد راهبي که در کوهستان زندگي مي کند برود تا معجوني بگيرد و به خورد شوهرش دهد، شايد چاره اي شود ! از اينرو بود که زن راه سخت و دشوار کوهستان را پيش گرفت و بعد از ساعتها عبور از مسيرهاي سخت، خود را به کلبه ي راهب رساند، قصه ي خودش را به او گفت و در انتظار نشست که ببيند چه معجوني را برايش مي سازد …

راهب نگاهي به زن کرد و گفت : چاره ي کار تو در يک تار مو از سبيل ببر کوهستان است !!! … ببر کوهستان ؟! … آن حيوان وحشي؟ !! راهب در پاسخ گفت بله هر وقت تار مويي از سبيل ببر کوهستان را آوردي چيزي برايت مي سازم که شوهرت را درمان کند. و زن در حالتي از اميد و ياس به خانه برگشت. نيمه شب از خواب برخاست. غذايي را که آماده کرده بود، برداشت و روانه ي کوهستان شد آن شب خود را به نزديکي غاري رساند که ببر در آن زندگي مي کرد از شدت ترس بدنش مي لرزيد اما مقاومت کرد. آن شب ببر بيرون نيامد. چندين شب ديگر اين عمل را تکرار کرد هر شب چند گام به غار نزديکتر مي شد تا آنکه يک شب ببر وحشي کوهستان غرش کنان از غار بيرون آمد اما فقط ايستاد و به اطراف نگاهي کرد.

باز هم زن شبهاي متوالي رفت و رفت … هر شبي که مي گذشت آن ببر و زن چند گام به هم نزديکتر مي شدند. اين مسئله چهار ماه طول کشيد تا اينکه در يکي از آن شبها، ببر که ديگر خيلي نزديک شده بود و بوي غذا به مشامش مي خورد، آرام آرام نزديکتر شد و شروع به غذا خوردن کرد … زن خيلي خوشحال شد. چندين ماه ديگر اينگونه گذشت. طوري شده بود که ببر بر سر راه مي ايستاد و منتظر آن زن مي ماند زن نيز هر گاه به ببر مي رسيد در حالي که سر او را نوازش مي کرد به ملايمت به او غذا مي داد، هيچ سرزنش و ملامتي در کار نبود هيچ عيب جويي، ترس و وحشتي در ميان نبود و هر شب آن زن با طي راه سخت و دشوار کوهستان براي ببر غذا مي برد و در حالي که سر او را در دامن خود مي گذاشت، دست نوازش بر مويش مي کشيد چند ماه ديگر نيز اينگونه گذشت تا آنکه شبي زن به ملايمت تار مويي از سبيل ببر کند و روانه ي خانه اش شد …

صبح که شد، شادمان به کوهستان نزد آن راهب رفت تار موي سبيل ببر را مقابل او گذاشت و در انتظار نشست. فکر مي کنيد آن راهب چه کرد ؟ نگاهي به اطرافش کرد و آن تار مو را به داخل آتشي انداخت که در کنارش شعله ور بود !! زن، هاج و واج نگاهي کرد در حالي که چشمانش داشت از حدقه بيرون مي زد ماند که چه بگويد !! راهب با خونسردي رو به زن کرد و گفت : ” مرد تو از آن ببر کوهستان، بدتر نيست، توئي که توانستي با صبر و حوصله، عشق و محبت خودت را نثار حيوان کوهستان کني و آن ببر را رام خودت سازي، در وجود تو نيرويي است که گواهي مي دهد توان مهار خشم شوهرت را نيز داري، پس محبت و عشق را به او ببخش و با حوصله و مدارا خشم و عصبانيت را از او دور ساز …

اميدوارم عشق و محبت حقيقي، واقعيت و تداوم بخش زندگيهاتون باشه

---------------------------------------------

آيا مي دانستيد ...

آيا مي‌دانيد شيشه به ظاهر جامد است ولي مايعي است كه با سرعت بسيار كند حركت مي‌كند.
آيا مي‌دانيد اولين راه شوسه و زيرسازي شده در جهان توسط داريوش ساخته شد.
آيا مي‌دانيد نور مي‌تواند در يك ثانيه 7.5 دور دور زمين بچرخد.
آيا مي‌دانيد اگر تمام رگ‌هاي خوني را در يك خط بگذاريم تقريبا 000/97 كيلومتر مي‌شود.
آيا مي‌دانيد سرعت صوت در فولاد 14 بار سريع‌تر از سرعت آن در هوا است.
آيا مي‌دانيد وقتي مگس بر روي يك ميله فولادي مي‌نشيند به اندازه 2 ميليونيم ميليمتر خم مي‌شود.
آيا مي‌دانيد فشار در مركز خورشيد تقريباً 700 ميليون تن بر 5/4 مترمربع است.
آيا مي‌دانيد طول عمر مردم سوئد و ژاپن از ديگر ملل جهان بيشتر است.
آيا مي‌دانيد داغ‌ترين نقطه زمين در دالول اتيوپي است كه دماي هوا در سايه 94 درجه است.
آيا مي‌دانيد 1 ليتر سركه در زمستان سنگين تر از تابستان است.
آيا مي‌دانيد 60 درصد از ماهواره‌هاي جهان نظامي و 40 درصد بقيه غيرنظامي است.
آيا مي‌دانيد در هر ثانيه 5000 بيليون بيليون الكترون به صفحه TV برخورد مي‌كند تا تصوير را ايجاد كند.
آيا مي‌دانيد يك بيليون برابر با ميليون ضرب در ميليون است.
آيا مي‌دانيد شانس شبيه بودن دو اثر انگشت 1 به 64 ميليارد است.
آيا مي‌دانيد يك گالن روغن سوخته، مي‌تواند تقريباً 1 ميليون گالن آب تميز را آلوده كند.
آيا مي‌دانيد خوردن 1 سيب اول صبح، بيشتر از قهوه باعث دور شدن خواب آلودگي مي‌شود.
آيا مي‌دانيد قديمي‌ترين آدامسي كه جويده شده، متعلق به 9000 سال پيش بوده است.
آيا مي‌دانيد اسكيموها هم از يخچال استفاده مي‌كنند، منتها براي محافظت غذا در مقابل يخ زدن.
آيا مي‌دانيد جويدن آدامس هنگام خرد كردن پياز، مانع از اشك‌ريزي شما مي‌شود.
آيا مي‌دانيد در 4000 سال قبل، هيچ حيواني اهلي نبود.
آيا مي‌دانيد به طور متوسط روزانه، 12 نوزاد به خانواده‌هاي اشتباه داده مي‌شوند.
آيا مي‌دانيد هيچ كس نمي‌داند چرا صداي اردك‌ها اكو نمي‌شود.
آيا مي‌دانيد سس كچاپ در سال 1830 به عنوان يك دارو به فروش مي‌رفته است.
آيا مي‌دانيد لئوناردوداوينچي 10 سال طول كشيد تا لب‌هاي موناليزا را نقاشي كند.
آيا مي‌دانيد وقتي پاهايت را آرام بالا بياوري و به پشت بخوابي در ماسه فرو نمي‌روي.
آيا مي‌دانيد اكثر افراد در كمتر از 7 دقيقه خوابشان مي‌برد!
آيا مي‌دانيد يك انسان 8 ثانيه بعد از قطع گردن هنوز به هوش است.
آيا مي‌دانيد سالي 500 شهاب سنگ به زمين برخورد مي‌كنند.
آيا مي‌دانيد خورشيد روزي 000/126 ميليارد اسب بخار انرژي به زمين مي‌فرستد.
آيا مي‌دانيد كوچك‌ترين زمين فوتبال ساخته شده يك بيست هزارم يك تار مو است (نانو).
آيا مي‌دانيد با دويدن مي‌توان مسافر زمان بود و كسري از ثانيه از ديگران بيشتر عمر كرد.
آيا مي‌دانيد 56 درصد افرادي كه دست چپ هستند، تايپيستند.
آيا مي‌دانيد براي توليد 1 ليتر بنزين 5/23 تن گياه در گذشته مدفون شده است.
آيا مي‌دانيد هر 1 دقيقه نسل يك موجود زنده منقرض مي‌شود.

××××××××××××××××××××××××

اس ام اس ها و جوكهاي بامزه :

-خنده بر لب ميزنم تا كس نداند راز من....ورنه اين دنيا كه ما ديديم خنديدن نداشت !

كاش دوستي ها مثل رابطه دست و چشم بود. وقتي دستت زخم مي شه چشمت گريه ميكنه و وقتي چشمت گريه مي كنه دستت اشكشو پاك مي كنه

سلام به قاصدكهاي خبر رسان كه محكوم به خبرند و سلام به شقايقهايي كه محكوم به عشقند و سلام به تو كه محكوم به دوست داشتني...!


بيبنم اگه يه روز از خواب بيدار بشي ببيني اون که دوستش داري گذاشته رفته .........
صبحونه چي مي خوري

گفتمش بي تو چه ميبايد کرد ؟ / عکس رخساره ي ماهش را داد
گفتمش همدم شبهايم کو ؟ / تاري اززلف سياهش راداد ..
وقت رفتن همه روميبوسيد / به من ازدور نگاهش راداد ..
يادگاري به همه داد و به من... / انتظار سرراهش را داد

در جايي سيل امده بود يکي در حاله غرق شدن بود.عينک خودش را روي دمپائي ابري ميذاره و ميگه ما که هيچي حداقل خودتو نجات بده

مرده ميره خواستگاري، دختره سبيل داشته، بهش ميگه: چرا سبيل داري؟ دختره ميزنه زيرگريه مرده ميخواد دلداريش بده ميگه بابا گريه نکن مرد که گريه نمي کنه

يه كچله ميره آرايشگاه همه ميخندن , ميگه:زهرمار اومدم آب بخورممشــخــصــات آگــهــی

نــام : جوک
ایمــیل :
تلفن :
موقعیت : تهران
آدرس :
قیمت :
ثبت آگهی :  دوشنبه 30 شهریور 1394
انقضای آگهی :  سه شنبه 04 شهریور 1399
بروز رساني :  دوشنبه 30 شهریور 1394
بازدید :


ارسـال پیغـام برای آگهی دهنده
تماس بـا: جوک
در مـورد: راهي براي آرامش بخشيدن و تداوم زندگي
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به موبایل
ارسال به ایمیل
ارسال به صندوق پیامها
ارسال به یاهو مسنجر
کد امنیتی :

تماس با آگهی دهنده : در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده مرتبط تماس بگيريد.آدرس ايميل و معمولا تلفن آگهي دهنده در ذيل آگهي موجود است، كه مي‌تواند پل ارتباطي شما با آگهي مورد نظرتان باشد. همچنین از طریق فرم ارسال پیغام در زیر عکس آگهی میتوانید پیغام خود را برای آگهی دهنده ارسال کنید. همانطور كه شما براي خريد يك خانه يا اتومبيل كه در روزنامه آگهي شده است، با دفتر روزنامه تماس نمي‌گيريد، ما نيز از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها و يا سوالات حرفه و تخصص مربوطه معذوريم.پس لطفا با مدیریت سایت تماس نگیرید.


اعتبار آگهی دهنده : بر طبق قوانین سایت درج هر گونه آگهي در سايت به معناي به رسميت شناختن فعاليت ، خدمات وضمانت و هر موضوع ديگر درج شده در آگهي از طرف سايت ما نمي باشد. بنابراين قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه، در كسب اطمينان و اعتماد از آگهي دهنده دقت لازم را مبذول داريد.سایت ما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نمی پذیرد.گزارش تخلف و حذف آگهی : در صورتی که آگهی شما تاریخ گذشته باشد یا اطلاعات تماس آگهی برای شما مزاحمتی ایجاد کرده باشد و تمایل به حذف آگهی داشتید میتوانید ابتدا از طریق منوی کاربر وارد سایت شده و در بخش کاربری آگهی را حذف کنید و یا بر روی کلید گزارش تخلف و حذف آگهی در زیر شرح آگهی کلیک کنید و در صفحه مربوطه شماره آگهی و درخواست خود را ارسال کنید ما بلافاصله پس از بررسی در صورتی که این آگهی مربوط به شما باشد آن را حذف خواهیم کرد.


تازه های این بخش
1398.11.14اصفهانبازي آنلاين
بازي با برنامه نويسي HTML5 از پيشرفته ترين طراحي بازي هاي امروزي ميباشد بازي آنلاين همان HTML5يک بازي ويديويي است که عمدتا از طريق اينترنت ...
1398.06.18تهرانفروش باد کنک هليمي تايلندي1
فروش انواع بادکنک هاي هليمي تک رنگ ؛ نقش دار ؛ خالدار؛ چراغدار ؛ بادکنک چراغ دار ؛ استوفر ؛ انواع فويلي BABY؛ BOY ؛ کالسکه ؛ فويلي سيبيل ؛ ...
1398.02.29کردستانپلي استيشن هاي اقساطي 08733285749
فروش اقساطي پلي استيشن با چک کارمندي - چک آزاد- گواهي کسر از حقوق تعداد اقساط 1 الي 10 ماه- سودماهيانه 2 درصد - پيش پرداخت 20 درصد قيمت نقد ...
1395.05.03تهران3 مطالب و SMS جالب و خنده دار , بامزه , اس ام اس بانمک
نمک شناس!!! او دزدى ماهر بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشكيل داده بودند. روزى باهم نشسته بودند و گپ مى زدند. در حين صحبتهاشان ...
1394.06.30تهرانامروز دوتا مطلب داريم قشنگه بخونيد و ببينيد
امروز دوتا مطلب داريم قشنگه بخونيد و ببينيد 1- مردم ملل مختلف اوقات خود را چگونه ميگذراند؟ پس از ساعتها تحقيق ، برنامه روزانه ملتهاي ...
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     آخرکلیه حقوق معنوی و حقوقی سایت متعلق به "بازارها " می باشد
Powered by IranWebShop Advertising-[10.5] Persian   |  Copyright ©2020, www.IranWebShop.com Enterprises Ltd.